-30 do +50ºC

Zamarzanie

Ciepło zamarzania i kondensacji może być tylko w niewielkiej części pochłonięte przez świeże powietrze, ponieważ temperatura powietrza dostawy nie może stać się wyższa niż temperatura powietrza zużytego; reszta ciepła pozostaje w powietrzu zużytym, powodując wzrost temperatury powietrza wydmuchiwanego w porównaniu z zachowaniem bez kondensacji i zamarzania. W związku z tym przy wyższej wilgotności w pomieszczeniu ryzyko zamarznięcia zaczyna się w niższej temperaturze (niż 0°C). Zamarzanie jest również niemożliwe, gdy wilgotność względna jest tak niska, że w określonej temperaturze zewnętrznej nie jest osiągane ciśnienie nasycenia; patrz rys. 1.


Rysunek 1. Wytwarzanie lodu jako funkcja temperatury zewnętrznej i wilgotności względnej w pomieszczeniuPrzy dużych różnicach temperatur czynników zasilania przepływ jest nie całkowicie równomierny, ponieważ lepkość i prędkość nie są takie same w zimnym i ciepłym kolektorze. W związku z tym temperatura wylotowa nie jest jednolita w kolektorze, co powoduje przesunięcie powstawania lodu na stronę wlotową zimnego czynnika. Zamarzanie nie powoduje uszkodzenia rekuperatora, ale może częściowo zablokować przepływ. Metody umożliwiające uniknięcie zamarzania to:

— zwiększenie niezrównoważenia przepływów, powodujące zmniejszenie przepływu świeżego powietrza do tego stopnia, że strumień wydmuchiwany pozostaje powyżej temperatury zamarzania. Jednak nie jest to możliwe, jeśli dom jest szczelny. Jako że przepływ powietrza zużytego jest większy niż przepływ świeżego powietrza, dom jest w stanie podciśnienia, co powoduje przepływ świeżego powietrza przez otwory i powstanie lokalnych niekomfortowych i zimnych miejsc, a w konsekwencji umożliwia kondensację.

— Recyrkulacja powietrza w pomieszczeniu po stronie świeżego powietrza rekuperatora, powodująca niezrównoważenie przepływów wewnątrz rekuperatora, ale nie na zewnątrz. Metoda ta zmniejsza sprawność rekuperatora, ale nie temperaturę świeżego powietrza dostarczanego do domu.

— podgrzewanie świeżego powietrza, które jednak w zimnym klimacie może kosztować dużą utratę energii.

— za pomocą rekuperatora entalpicznego, który wykorzystuje energię kondensacji i zamarzania do odparowywania i sublimacji kondensatu i lodu w cyklu.