przepływ przeciwprądowy z równomiernym rozdziałem strumieni

Przeciwprąd z równomiernym rozkładem przepływu

Dla dobrze zdefiniowanego przeciwprądu z równomiernym rozłożeniem przepływu na przekroju poprzecznym rekuperatora potrzebujemy układu równoległych przewodów, w którym przewód przenoszący czynnik pierwotny jest otoczony przez przewody przenoszące czynnik wtórny, natomiast różnica ciśnień w przewodach jest znacznie większa niż w kolektorze rozdzielającym czynnik na przewody. Geometria rekuperatora musi być symetryczna, tak by każdy przewód miał taką samą długość i spadku ciśnienia, a przepływ był taki sam dla każdego przewodu, włącznie z kolektorami. Nawet jeśli kolektory są symetryczne, różne długości trasy kolektorów wywołują różnicę przepływu, ponieważ lepkość i prędkość nie są takie same w obu kolektorach, powodując większą niejednorodność, gdy różnica temperatur czynnika dostawy zwiększa się. System przepływu musi być powtarzalny, co zapewnia przepływ laminarny. W jednolitym przeciwprądzie różnica temperatur między czynnikiem pierwotnym i wtórnym jest taka sama we wszystkich częściach rekuperatora, prowadząc do optymalnego wykorzystania materiału rekuperatora; patrz rys. 1.


Rysunek 1. Rekuperator przeciwprądowy (po lewej) i z przepływem krzyżowym (po prawej).

W rekuperatorze z przeciwprądem jednolitym różnica temperatur jest wszędzie taka sama i mniejsza niż w rekuperatorze z przepływem krzyżowym, prowadzące do lepszej sprawności i mniejszego zużycia materiału na ścianki.